حیات انسانی

از قرآن و روایات بیاموزیم زندگی واقعی انسانی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت

از قرآن و روایات بیاموزیم زندگی واقعی انسانی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دارم و یکی از اساتید گروه معارف دانشگاه هستم. همین اندازه در معرفی ام کفایت میکند. اگر حرفی برای گفتن داشته باشم فکر میکنم که مشک آن است که خود ببوید.